Kreis USA

SN1693-1


14K4.13g, Stone4.00mm*1,3.10*1,2.00*3,1.10*8