Kreis USA

SN1705-1


14K13.07g, Stone5.50mm*1,1.50*16,1.40*14,1.10*27